Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf 1 juni 2020. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij Camping Het Hazenpad te Ruinerwold. De ondernemer verwijst naar deze algemene voorwaarden tijdens het boekingsproces.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, camper, caravan e.d. van de recreant;
 2. Kampeerplaats: plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel op de camping;
 3. Toeristische plaats: een kampeerplaats die beschikbaar is voor een kampeermiddel voor een periode van ten hoogste drie maanden;
 4. Seizoenplaats: een kampeerplaats die beschikbaar is voor een kampeermiddel voor een periode van tenminste drie maanden en ten hoogste zeven maanden;
 5. Vakantieverblijf: tent, lodge, stacaravan e.d. van de ondernemer;
 6. Ondernemer: het bedrijf die de plaats beschikbaar stelt;
 7. Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
 8. Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven persoon/personen;
 9. Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
 10. Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de toeristische plaats/vakantieverblijf. Aan de hand van een prijslijst wordt vermeld wat wel/niet in de prijs is inbegrepen;
 11. Kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
 12. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats, het kampeermiddel, het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 13. Gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;
 14. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud van de overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type voor de opgegeven personen, voor de periode en de prijs dat is overeengekomen.

 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.

 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht om volgens de overeengekomen informatie te handelen mits het een verandering van de wet- regelgeving van de overheid betreft.

 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat de mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven. Daaronder begrepen de door de ondernemer opgestelde gedragsregels, regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Voortijdig vertrek van de recreant

Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de kosten voor gebruik van elektriciteit en milieuheffing) verschuldigd.

Artikel 5: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij tekortkoming en/of onrechtmatige daad

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

 1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de gedragsregels en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing van de ondernemer, niet of niet behoorlijk naleeft naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreant(en) bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving bederft.

 3. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met bestemming van het terrein handelt.

Artikel 6: Opzegging en ontruiming

Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst dient hij:

 1. De opzegging en ontruiming per brief mede te delen en deze persoonlijk aan de recreant te overhandigen. In die brief moet de recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de ‘Geschillencommissie Recreatie’. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

 2. Als de overeenkomst is beëindigd dient de recreant de kampeerplaats/het vakantieverblijf te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.

 3. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het kampeermiddel/vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 7: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op de basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

 2. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreft, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 8: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij de recreant wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 3 dagen na de verzending van de aanmaning alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de recreant geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, heeft de ondernemer het recht de recreant en de mederecreant(en) en/of derde(n) de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Annulering

 1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd aan de ondernemer, te weten:
  • Bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de prijs;
  • Bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de prijs;
  • Bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de prijs;
  • Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de prijs;
  • Bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de prijs.
 2. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten, indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 50,00.

 3. Indien de recreant een annuleringsverzekering wenst, dient hij deze zelf af te sluiten.

Artikel 10: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 11: Deugdelijkheid, veiligheid en wet- en regelgeving

 1. De recreant zorgt ervoor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in zijn eigen kampeermiddel aan de relevante wet- en regelgeving voldoet. De ondernemer heeft het recht om het kampeermiddel van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.

 2. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

 3. De recreant draagt er zorg voor, dat hij en de mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

 4. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de kampeerplaats en/of het vakantieverblijf aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.

Artikel 12: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

 2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.

 3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel-en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000 per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van externe weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.

 5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

 6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 14: Klachtenprotocol

 1. Indien een recreant een klacht heeft kan deze zich wenden tot de ondernemer.

 2. Beide partijen proberen het geschil naar tevredenheid van partijen op te lossen.

 3. Indien de klacht niet naar tevredenheid van beide partijen wordt opgelost, dan kan de recreant de klacht schriftelijk voorleggen aan de ‘Geschillencommissie Recreatie’. De gemaakte kosten komen voor rekening van de recreant.

Artikel 15: Geschillenregeling

 1. De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie Recreatie.

 2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

 3. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de recreant de klacht bij de ondernemer indiende schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de recreant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

 4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood of op de niet- betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.

 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Het Hazenpad:

Haakswold 39 7961 LD Ruinerwold
Telefoon: +31612286877 info@campinghethazenpad.nl